БЛОГ
15.05.2020
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Цей документ: "Політика щодо обробки та захисту персональних даних користувачів сайту https://sportuniverhub.com" (далі – Політика) розроблений відповідно до чинного законодавства в галузі обробки
персональних даних і є основним внутрішнім документом товариства з обмеженою відповідальністю "СПОРТУНІВЕР", що регулює його діяльність в області обробки та захисту персональних даних.
1.2. Політика розроблена з метою реалізації вимог законодавства в області обробки і захисту персональних даних і спрямована на забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних Оператором, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особистої та сімейної таємниць. 1.3. Політика визначає склад одержуваних і оброблюваних персональних даних, цілі збору та обробки персональних даних, порядок зберігання і передачі персональних даних, а також реалізовані Оператором заходи, спрямовані на захист персональних даних.
1.4. Дія цієї Політики поширюється на будь-яку інформацію про Користувача, отриману Оператором, як до, так і після затвердження політики.
1.5. Дія цієї Політики поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про Користувача, в тому числі під час використання ним сайту https://sportuniverhub.com (далі – Сайт).
1.6. Використання сайту означає беззастережну згоду Користувача:
• на обробку його персональних даних, зазначених статті 3 цієї Політики для цілей, зазначених у статті 4 цієї Політики;
• з умовами обробки його персональних даних, що містяться в цій Політиці. 1.7. В у разі незгоди з умовами обробки персональних даних Оператором, користувач повинен припинити використання Сайту.
1.8. Ця Політика застосовується тільки до сайту https://sportuniverhub.com". Оператор не контролює і не несе відповідальності за збір і обробку персональних даних третіми особами, на сайти яких користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті http://sportuniverhub.com .
1.9. Оператор не здійснює перевірку достовірності персональних даних, наданих користувачем.
1.10. Правовими підставами обробки Оператором персональних даних користувача є договори, укладені між оператором і користувачем (угода користувача). 2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 2.1. Сайт-веб-сайт https://sportuniverhub.com;
2.2. Персональні дані-будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеному або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних);
2.3. Оператор персональних даних – Оператор) - індивідуальний підприємець Земцов Дмитро Геннадійович, організуючий і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними. Дані оператора вказані в розділі 10
цієї Політики. 2.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій) з персональними даними, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без їх використання. Обробка персональних даних включає в себе, в тому числі: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), Витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.
2.5. Автоматизована обробка персональних даних-обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.6. Поширення персональних даних-дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб;
2.7. Надання персональних даних-дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
2.8. Блокування персональних даних-тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком 2.9. Знищення персональних даних-дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних;
2.10. Знеособлення персональних даних-дії, в результаті яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити приналежність персональних даних конкретному суб'єкту персональних даних;
2.11. Інформаційна система персональних даних-сукупність містяться в базах даних персональних даних і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
2.12. Користувач-особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
2.13. Cookies-невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-користувач або веб-браузер пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити 3. СКЛАД ОДЕРЖУВАНИХ І ОБРОБЛЮВАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 3.1. Дані про Користувача, одержувані і оброблювані в рамках цієї Політики надходять Оператору наступними способами:
3.1.1. Надаються самим Користувачем на сайті (за його згодою на обробку його персональних даних) при заповненні форм введення персональних і можуть включати в себе наступну інформацію: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, місце проживання (Країна, населений пункт), місце роботи, посада, номер телефону.
3.1.2. Надаються самим Користувачем при зв'язку з Оператором за номерами телефонів, адресами електронної пошти, в тому числі вказаними на сайті, і будь-якими іншими способами і можуть включати в себе наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, адреса електронної пошти (e-mail) та іншу інформацію на розсуд користувача. 3.1.3. Автоматично передаються Оператору в процесі відвідування і використання сайту за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення (інформація з файлів cookie) в тому числі: відомості про місцезнаходження; тип пристрою Користувача і дозвіл його екрану; тип, версія і мова операційної системи, встановленої на пристрої Користувача; тип, версія і мова браузера (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту); IP-адреса (унікальна мережева адреса
вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP); адреса сторінки, звідки користувач перейшов на Сайт (рефер), інформація про те, які сторінки відкриває і які кнопки натискає Користувач на сайті.
3.2. Оператор не виконує обробку спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань. 4. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 4.1. Збір та обробка персональних даних, зазначених у п. 3.1.1. і п. 3.1.2. ця політика здійснюється Оператором з метою:
• укладення та виконання договорів між Оператором і користувачем;
• зв'язки з користувачем у разі необхідності, в тому числі напрямки повідомлень, запитів та інформації, пов'язаних з використанням Сайту, а також обробки запитів і заявок від користувача;
• надання Користувачеві, за його згодою інформації про акції, знижки, спеціальні пропозиції, розсилки новин та інших відомостей від імені Оператора;
4.2. Збір та обробка персональних даних, зазначених у п. 3.1.3. здійснюється Оператором з метою створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як користувачі використовують Сайт, що дозволяє оптимізувати його структуру і зміст, підвищити зручність використання Сайту. Користувач може в будь-який момент внести зміни в Налаштування файлів cookie і блокувати автоматичну передачу зазначених файлів. 4.3. Не допускається обробка персональних даних, які не відповідають цілям обробки, зазначеним у пунктах 4.1. і 4.2. справжньої політики.
5. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Термін обробки персональних даних користувача не обмежений. Процедура обробки може проводитися за допомогою інформаційних систем персональних даних, які можуть вестися автоматично або без засобів автоматизації.
5.2. Оброблювані персональні дані знищуються або знеособлюються Оператором після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, а також при відкликання Користувачем згоди на обробку
персональних даних.
5.3. Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду на обробку Оператором персональних даних шляхом направлення письмового повідомлення через форму зворотного зв'язку на сайті з позначкою «відкликання згоди на обробку персональних даний». Відкликання Користувачем згоди на обробку персональних даних тягне за собою знищення 5.4. Користувач має право вимагати від Оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є
необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати інших передбачених законодавством заходів щодо захисту своїх прав.
5.5. Право користувача на зміну, видалення, блокування персональної інформації може бути обмежене вимогами положень законодавства.
5.6. Відносно персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків, встановлених в п.5.7. справжньої політики.
5.7. Оператор має право здійснювати передачу персональних даних Користувача третім особам в наступних випадках: 5.7.1. Передача персональних даних виконавцям послуг, з метою виконання
Оператором зобов'язань перед користувачем в рамках укладеної угоди користувача;
5.7.2. Передача передбачена законодавством в рамках встановленої процедури (за рішенням суду, запитом правоохоронних органів і т. д.);
5.7.3. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Оператора.
5.8. При втраті або розголошенні персональних даних Оператор інформує користувача про втрату або розголошення персональних даних. 6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ 6.1. Оператор вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
6.2. Сайт має сертифікат безпеки SSL, за допомогою якого інформація передається між Користувачем і Оператором в закодованому вигляді, з метою запобігання її перехоплення і спотворення під час пересилання. 7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА 7.1. Користувач має право:
7.1.1. отримувати на доступ до його персональних даних і наступних відомостей:
- підтвердження факту обробки персональних даних Оператором;
- правові підстави та цілі обробки персональних даних;
- цілі та застосовувані Оператором способи обробки персональних даних;
- найменування та місце знаходження Оператора;
- найменування та адреса особи, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Оператора, якщо обробка доручена або буде доручена такій особі;
7.1.2. звертатися до оператора і направляти йому запити;
7.1.3. оскаржити дії або бездіяльність Оператора.
7.2. Оператор зобов'язаний:
7.2.1. при зборі персональних даних надати інформацію про обробку персональних даних; 7.2.2. у випадках якщо персональні дані були отримані не від користувача, повідомити його про це;
7.2.3. при відмові в наданні персональних даних роз'яснити Користувачеві наслідки такої відмови;
7.2.4. опублікувати або іншим чином забезпечити необмежений доступ до документа, що визначає його політику щодо обробки персональних даних, до відомостей про реалізовані вимоги до захисту персональних даних;
7.2.5. приймати необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечувати їх прийняття для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;
7.2.6. давати відповіді на запити та звернення користувачів, їх представників та Уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних. 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 8.1. У разі невиконання своїх зобов'язань, Оператор несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених 8.2. справжньої політики.
8.2. У разі втрати або розголошення персональних даних Користувача Оператор не несе відповідальність, якщо дана інформація стала Публічним Надбанням до її втрати або розголошення, або була розголошена самим Користувачем або з згоди користувача. 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 9.1. Оператор має право вносити зміни і доповнення в цю Політику. Нова редакція Політики діє з моменту її розміщення на сайті https://sportuniverhub.com якщо інше не передбачено в новій редакції політики.
9.2. До відносин в області обробки і захисту персональних даних, не врегульованим в цій Політиці, застосовується Чинне міжнародне законодавство і законодавство Російської Федерації.
9.3. Всі пропозиції або питання, пов'язані з обробкою і захистом персональних даних Оператором слід направляти через форму зворотного зв'язку на сайті https://sportuniverhub.com . 10. КОНТАКТНІ ДАНІ ОПЕРАТОРА Реквізити підприємства
Назва підприємства
ТРУНДАЄВ Д.М. ФОП
IBAN Code
UA123052990000026006030107226
Назва банку
JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку
PBANUA2X
Адреса підприємства
UA 07400 Київська Броварський м Бровари вул Незалежностi б.6 кв86 E-mail: info@sportuniverhub.com
Банки кореспонденти
Рахунок у банку-кореспонденті
001-1-000080
SWIFT Code банку-кореспондента
CHASUS33
Банк-кореспондент
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Рахунок у банку-кореспонденті
890-0085-754
SWIFT Code банку-кореспондента
IRVT US 3N
Банк-кореспондент
The Bank of New York Mellon, New York, USA

Політика
щодо обробки та захисту персональних даних користувачів сайту http://sportuniverhub.com

Ⓒ SPORTUNIVER 2020 Все права защищены
Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия
SPORT UNIVER HUB - SPORTS EDUCATION MARKETPLACE
SPORT UNIVER - EXCLUSIVE GLOBAL PARTNER BARÇA INNOVATION HUB IN RUSSIA, UKRAINE, KAZAKHSTAN, ARMENIA, AZERBAIJAN, UZBEKISTAN, TAJIKISTAN, BELARUS, TURKMENISTAN, KYRGYZSTAN, MOLDOVA.
от 3400₽/месяц
при рассрочке на 12 месяцев
от 3400₽/месяц
при рассрочке на 12 месяцев
Адрес: 07400 Киевская область, Броварской район, г. Бровары, ул. Независимости, д.6, кв.86